Vedtægter for Urhøj Grundejerforening


 


Vedtægter for Grundejerforeningen "Urhøj"


 

§ 1


Grundejerforeningen er stiftet den 11 juni 1962 og dens navn er:


Grundejerforeningen "Urhøj"


Dens hjemsted er Bjerge Strand, Kalundborg kommune. Adressen er den til enhver tid siddende formand.§ 2Medlemmer


Foreningen dækker alle grundejer fra matr. nr. 4q Bjerge by, der omfatter vejene
Askevej


Birkeholmsvænget


Bøgelunden


Egevej


Elmelunden


Pilemosevej


Poppelhegnet


Tjørnelunden


Lindevej nr. 51 til 91 samt 36 til 64


og


Søndevvang nr. 15, 17 og 27 samt nr. 20 og nr. 28.
Ejerne af parcellerne er pålagt medlemspligt ifølge servituterklæring.


 


§ 3
FormålForeningens formål er at varetage alle grundejeres interesser med hensyn til rettigheder og forpligtigelser samt de pålagte servitutter, herunder vejene matr.nr. 4gø Bjerge by samt strandarealet matr.nr. 4aa Bjerge by.


 § 4
Stemmeret og afstemninger


Intet medlem har mere end 1 stemme pr. matrikel nr. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt.


Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.


I almindelighed afgøres de på generalforsamlingen forelagte sager ved simpel stemmeflertal.


Til forandring af foreningens vedtægter eller ophævelse kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Hvis dette ikke kan opnås, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.


 


§ 5


Generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af juni måned.


Indkaldelse og stemmesedler sendes til alle medlemmer inden den 1. maj.


Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15. maj.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:


1. Valg af dirigent samt stemmeudvalg på 2 personer.


2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden.


3. Regnskab ved kassereren.


4. Indkomne forslag.


5. Budget for det kommende år fremlægges.


6. Fastsættelse af indskud, kontingent og gebyr.


7. Valg af bestyrelsen.


8. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen tilsendes et referat til alle medlemmer.


 Myndighed


Den højeste myndighed er generalforsamlinen og kun den kan ændre foreningens vedtægter.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn eller hvis 25% af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af den eller de sager, man ønsker behandlet.


Ekstraordinær generalforsamling indkalde med 14 dages skriftlig varsel senest 4 uger efter begæringens modtaglse. Der skal være mindst 14 dage mellem den originale og en ekstraordinær generalforsamling.


 

§ 6
Bestyrelsen


Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Valgbar til bestyrelsen er alle tinglyste ejere eller deres ægtefælle. Valgperioden er 2 år.


Bestyrelsen består af 5 personer:


Formanden - næstformanden - sekretær - kasserer - medlem.


Direkte på generalforsamlingen vælges på lige årstal formanden samt 1 medlem og på ulige årstal kasserer samt 2 medlemmer. På de øvrige pladser konstituerer bestyrelsen sig selv. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 bilagskontrollanter således, at der vælges 1 hvert år.


Suppleant for bilagskontrollant vælges hvert år.


Ved afgang fra bestyrelsen indtræder suppleant i den afgående medlens periode.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden indkalder til møder, dog kan det enkelte bestyrelsesmedlem begære et møde. Afgørelser sker ved simpelt flertal, når formanden og 2 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


 

§ 7Kontingent


Kontingent til foreningen betales pr. matr.nr. Ved ejerskifte betales et indskud pr. matr.nr.


På den årlige generalforsamling vedtages såvel indskud som kontingent til foreningen. Såfremt kontingent ikke betales rettidig, pålægges der strafgebyr pr. rykning fastsat på den årlige generalforsamling.


Til imødegåelse af almene kollektive udgifter er der på generalforsamlingen den 21 juni 1970 og den 30 august 1970 oprettet en anlægskonto, hvortil alle medlemmer er pligtige at betale.


Anlægskontoen lægges ind under driftkontoen grundet regnskabsforenkling.


Formuen er beregnet til imødegåelse af almene kollektive udgifter og kan kun anvendes i enighed mellem formand og kasserer.


 


§ 8
RegnskabForeningens regnskab følger kaleneråret.


Kasseren er altid pligtig til at forelægge regnskabet for bestyrelsen og bilagskontrollanterne.


Kasseren forvalter foreningens midler på bedste måde. Kasserer og formand kan hver for sig hæve af foreningens midler.


Bilagskontrollanderne gennemgår regnskabet med alle bilag.


Regnskab med bilagskontrollanternes påtegning og eventuelle bemærkninger tilsendes alle medlemmer sammen med indkaldelsen til den årlige generalforsamling.


 


§ 9


Forpligtigelse


Bestyrelsen forpligtes juridisk af formanden i foreningen med 2 bestyrelsmedlemmer.


 


§ 10


Adresseændring


Medlemmer har pligt til at melde bopælsforandring (opkrævningsradresse) samt salg af parcel til kassereren senest 1 måned efter ændringen.
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2008